Klauzula informacyjna dla osób korzystających z parkingu UR w ramach wykupionego abonamentu.

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.


Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia odpłatnego parkowania na terenie Uczelni na podstawie zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 litera b Rozporządzenia ogólnego);

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  brak możliwości zawarcia umowy;

Posiada Pani/Pan prawo do:
a)    Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b)    Przenoszenia danych,
c)    Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności wykupionego abonamentu na parkowanie.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Magdalena Bialik