Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do ograniczenia przetwarzania
(podstawa prawna art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Uniwersytetu Rolniczego ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Uniwersytetowi Rolniczemu sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Uniwersytet Rolniczy nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  •  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Uniwersytetu Rolniczego są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.


Jeżeli  przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Uniwersytet Rolniczy informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia przetwarzania.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Magdalena Bialik