Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (wizerunek pochodzący z monitoringu) będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.

Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uczelni, w tym pracowników Uniwersytetu Rolniczego,
  • ochrony mienia Uniwersytetu Rolniczego będącego mieniem publicznym, oraz ochrony mienia osób przebywających na terenie Uczelni
  • w przypadku niektórych pomieszczeń i ich bezpośredniej okolicy (np. serwerownie) w celu zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Uniwersytet Rolniczy na szkodę

Podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit e  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • Dostępu do swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym


Pani/Pana dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom. Za ich przetwarzanie odpowiedzialna jest Straż Uniwersytetu Rolniczego.

Okres przetwarzania danych osobowych pochodzących z monitoringu może być różny dla każdego z rejestratorów ale nie przekracza 3 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  Uniwersytet Rolniczy nie posiada i nie stosuje oprogramowania pozwalającego na automatyczne rozpoznawanie cech biometrycznych, analizę zachowania lub identyfikację twarzy.

Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Magdalena Bialik