Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO

 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

1.     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

2.     Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail:: iod@urk.edu.pl.

3.     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji toku studiów doktoranckich na podstawie ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, właściwych aktów wykonawczych do tej ustawy.

4.     Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udokumentowania przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, właściwych aktów wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepisów prawa w tym w celach archiwalnych przez okres 50 lat.

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Organy Samorządu Doktorantów UR, Domy Studenckie – jeżeli będzie Pani/Pan korzystać z zakwaterowania w nich, uczelnie partnerskie, na których będzie Pani/Pan chciał(a) odbywać zajęcia (uczelnie w kraju oraz za granicą np. w ramach wymian Erasmus+), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (system POL-on), Wojskowa Komenda Uzupełnień oraz inne organy publiczne względem których Uniwersytet Rolniczy jest zobligowany przekazać Pani/Pana dane z mocy prawa.

6.     Posiada Pan/ Pani prawo do:

a)    Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)    Przenoszenia danych,

c)     Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;

 

7.     Posiada Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

8.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

9.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej  np. z uwagi na Pani/Pana udział w programach typu Erasmus+, konferencjach, stażach i innych aktywnościach wynikających z toku studiów – zawsze za Pana/Pani zgodą, chyba że możliwość przekazania danych wynika z przepisów prawa.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Magdalena Bialik